วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย กับ ค่ายวิทยาศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ซุ้มลอดต้อนรับนักวิทยาศาสตร์
ฐานหลอดจรวด 
ฐานกังหันลม
ฐานสนุกกับฟองสบู่
ฐานงูเต้นระบำ
ฐานเกมลากเลื่อน 

การเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กเรียนรู้จากการสังเกตตนแบบ

เด็กสังเกตการเจริญเติบโตของผักสวนครัว

เด็กลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

เด็กลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

เด็กสังเกตและนำข้อมูลไปบันทึก
ร่วมกันดูแลผักสวนครัว