วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

การเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย

เด็กเรียนรู้จากการสังเกตตนแบบ

เด็กสังเกตการเจริญเติบโตของผักสวนครัว

เด็กลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

เด็กลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

เด็กสังเกตและนำข้อมูลไปบันทึก
ร่วมกันดูแลผักสวนครัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น